Skip to main content

Pendidikan Khas

1.  JAWATANKUASA INDUK PENGURUSAN & PENTADBIRAN PPKI
 
Pengerusi
Wan Azli bin Wan Yusoff         
Guru Besar
T/Pengerusi
Norazami binti Ibrahim
GPK Pendidikan Khas     
N/Pengerusi I
Mala Azian binti Hashim
GPK Pentadbiran
N/Pengerusi II
Nik Afifi bin Nik Daud
GPK Hal Ehwal Murid
N/Pengerusi III          
Mohd Shafiq bin Che Noh
GPK Ko-Kurikulum
Setiausaha
Maznita binti Din
SU PPKI
AJK
Zaisuzila binti A Rahman
SU Kurikulum
Rosmawati binti Hanapi
SU HEM
Nik Mashalizu bin Nik Mohamad
SU Kokurikulum
Yusri bin Abdul Rahman
PT Kewangan
 1. Badan tertinggi yang menentukan dasar pengurusan PPKI, Kurikulum, Ko-kuriku­lum, sahsiah pelajar selaras dengan matlamat FPN.
 2. Bertanggungjawab menentukan pembahagian tugas guru.
 3. Menganggotai Jawatankuasa Perancang Sekolah.
 
Jawatankuasa Perancang PPKI
 
Sebagai badan tertinggi sekolah, berperanan sebagai tempat rujukan.
 1. Merancang pembangunan fizikal sekolah termasuk bangunan, dewan, bilik re­hat, serta kawasan sekolah (Zon).
 2. Merancang pembangunan strategi rohani dan sahsiah.
 3. Sebagai jawatankuasa bertindak segera ke atas sesuatu masalah yang timbul daripada perjalanan sekolah meliputi akademik, kokurikulum, sahsiah dll.
 4. Menyelaras perlaksanaansegala program yang dirancang.
 5. Memantau pelaksanaan segala program yang dirancang mengikut jadual.
 6. Bertindak sebagai jawatankuasa penilai pencapaian akademik peperiksaan PASR dan peperiksaan yang berkaitan.
 7. Merancang pengurusan sekolah; Merancang dan menyediakan takwim PPKI.
 • Menyusun dan mengagih tugas-tugas guru
 • Mengawas pengajaran guru
 • Mengawal tatatertib guru, kakitangan dan pelajar
 
Jawatankuasa Data & Maklumat
 1.  Mengurus hal-hal berkaitan dengan data sekolah dan data Program Kementeri­an/ JPN/PPD dari masa kesemasa secara ‘Offline’ atau ‘Online’
 2. Mengedar dan memungut borang-borang data
 3. Menyediakan statistik pelajar akhir bulan bersama guru pendaftaran.
 4. Mengisi dan melengkapkan sebarang data yang diarahkan oleh PPD, JPN & KPM dengan kerjasama bahagian masing-masing.
 5. Menghadiri taklimat-taklimat yang diadakan dari masa ke semasa dan sentiasa peka dengan tarikh data yang perlu dikemaskini atau dihantar.
 
Jawatankuasa Siaraya & Komunikasi
 1. Menyediakan carta organisasi dan jadual agihan tugas AJK.
 2. Mendokumentasikan segala program/aktiviti yang dilaksanakan.
 3. Menyimpan bahan dokementasi dalam bentuk gambar/CD di PSS / bilik khas.
 4. Mempamerkan gambar kaku atau menyediakan video/powerpoint untuk kegu­naan bila diperlukan.
 
Jawatankuasa Program Transisi & Guru Penyayang
 1. Mengadakan mesyuarat awal bagi menyiapkan buku program.
 2. Menyediakan perkara berkaitan program tiga mingu per­tama setiap awal tahun.
 3. Mengenalpasti kaedah bagi murid-murid dapat menyesuaikan diri dengan perseki­taran, guru dan kawan baru dalam masa yang singkat.
 4. Menyelaras keperluan kognitif, emosi, kerohanian dan jasmani murid secara menyeluruh sebelum memulakan PdP secara formal di Tahun 1.
 5. Meningkatkan minat & semangat murid untuk datang ke sekolah tanpa masalah.
 
Jawatankuasa Perhimpunan
 1. Merancang & mengurus data dengan tepat mengikut masa yang ditetapkan.
 2. Memastikan maklumat & data adalah tepat, terkini dan berinformasi untuk dis­ampaikan semasa perhimpunan.
 3. Memastikan perhimpunan yang diadakan, dilaksanakan sebaik mungkin.
 
Jawatankuasa Sambutan & Perayaan
 1. Mempastikan tarikh sambutan dimasukkan dalam takwim sekolah.
 2. Melantik jawatankuasa kerja dan merancang program yang akan dilaksanakan.
 3. Membuat perancangan dan belanjawan bagi pelaksanaan program dengan meru­juk program tahun lepas.
 4. Mesyuarat serta merta apabila diminta oleh guru besar
 5. Menyediakan menu jamuan dengan persetujuan guru besar
 6. Membuat anggaran perbelanjaan dan berbincang dengan pengetua tentang sum­ber kewangan yang akan digunakan.
 
Jawatankuasa Aset & Failing
 1. Merekod dan mengemaskini Daftar Harta Modal dan Inventori
 2. Merekod Kehilangan & hapuskira serta membuat pelupusan.
 3. Membuat permohonan perabot dan peralatan
 4. Melantik pegawai aset setiap 2 tahun sekali.
 5. Menyemak dan mencatat barang-barang yang ada dalam stok pada awal tahun, akhir penggal dan akhir tahun
 
Jawatankuasa Bilik Guru & Mesyuarat
 1. Mempastikan kebersihan, keceriaan dan susunatur bilik guru sentiasa dalam keadaan memuaskan.
 2. Memastikan semua guru selesa dan sentiasa berada dalam bilik guru setiap kali selepas mengajar (free period)
 
Jawatankuasa Sekolah Selamat
 1. Mempastikan semua bangunan, pendawaian, sekolah dalam keadaan perseki­taran sekolah adalah selamat.
 2. Bertanggungjawab menyelia segala pembaikian.
 3. Bekerjasama dengan pekerja sekolah bagi menentukan keselamatan bangunan dan mengesyorkan langkah baik pulih.
 4. Mempastikan kawasan sekitar dan pandangan hadapan terpelihara.
 5. Hiasan pintu masuk dan suasana susunatur pokok terpelihara.
 6. Bekerjasama dengan pekerja sekolah bagi menentukan kawasan hadapan sentia­sa bersih, indah dan menarik.
 7. Mempastikan kawasan sekitar dan pandangan hadapan sentiasa bersih.
 8. Bekerjasama dengan pekerja sekolah bagi menentukan kawasan sentiasa bersih
 9. Kebersihan tandas, bilik khas, kelas& sistem pelupusan sampah terkawal.
 
2.  JAWATANKUASA KURIKULUM
 
 
Jawatankuasa Induk Kurikulum
 1. Bertanggungjawab meningkatkan taraf PdP di PPKI:Berusaha mencapai objektif dan matlamat akademik sekolah.
 2. Merancang strategi PdP dan penilaian tentang prestasi pembelajaran.
 3. Menyelaras penilaian: bulanan/penggal/latihan/akhir tahun.
 4. Berusaha memperbanyakkan bahan sumber pendidikan.
 5. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun akademik.
 6. Menyelaras semua kegiatan penatia/mata pelajaran.
 7. Merancang, mengelola dan menilai strategi pembangunan akademik.
 8. Mempastikan strategi PPKI dilaksanakan dan diubahsuai jika perlu.
 9. Menyemak kerja pelajar dari masa ke semasa.
 10. Mengadakan taklimat/penerangan kepada guru berkenaan akademik.
 11. Dapat memberi taklimat berkenaan akademik sekolah.
 12. Bertanggungjawab terhadap Bilik Guru PPKI.
 
Jawatankuasa Pusat Sumber
 1. Merancang dan menyediakan peraturan-peraturan perpustakaan dan memasti­kan ianya difahami dan dipatuhi oleh semua pelajar.
 2. Melantik pustakawan-pustakawan dan mengatur jadual bertugas.
 3. Membuat anggaran perbelanjaan dengan menyediakan senarai buku-buku yang dibekalkan dan dibeli mengikut keutamaan.
 4. Membuat pesanan buku dan peralatan perpustakaan melalui Guru Besar dan memeriksa buku yang dibekalkan oleh pembekal dari segi kualiti & kuantiti.
 5. Mengemaskini stok perpustakaan &memproses buku baru.
 6. Melatih pustakawan dari masa ke semasa.
 7. Membuat jadual waktu penggunaan untuk kelas-kelas.
 8. Menyediakan rekod penggunaan perpustakaan oleh pelajar.
 9. Menyediakan rekod pinjaman oleh pelajar dan guru.
 10. Memberi khidmat nasihat kepada pelajar dan pengguna perpustakaan yang efek­tif, menarik minat pelajar serta mengadakan pertandingan penggunaan perpus­takaan, kuiz, perbincangan, ceramah, seminar, pameran dan lain-lain.
 11. Mengadakan khidmat membaiki bukurosak dan menjilid majalah.
 12. Mengawasi keselamatan dan kebersihan perpustakaan.
  
Jawatankuasa Penilaian & Peperiksaan
 1. Mengetuai Unit Peperiksaan Dan Penilaian PPKI.
 2. Menjadi penyelaras kepada peperiksaan yang berkenaan.
 3. Menentukan perjalanan dan tugas unit ini bergerak mengikut jadual.
 4. Mengumpul bahan atau statistik yang perlu untuk bilik gerakan.
 5. Menjadi AJK Perancangan Sekolah.
 6. Membuat giliran guru bertugas semasa peperiksaan berjalan.
 7. Merancang dan menyediakan jadual bertindak bagi ujian bulanan.
 8. Menyediakan borang maklumat berkaitan dengan peperiksaan.
 
Bidang Tugas Pengurusan Peperiksaan Dalaman
 1. Menyediakan jadual peperiksaan dan pemarkahan
 2. Menyediakan guru penyedia soalan (seperti yang ditetapkan dalam mesyuarat Panitia) dan memastikan soalan “standard” dan mengikut format PBS/KSSR.
 3. Memastikan guru mata pelajaran memeriksa skrip jawapan mengikuti skema.
 4. Menyiapkan analisis peperiksaan dan menyerahkan keputusan kepada SUP.
 5. Membuat laporan kepada Guru Besar & Penolong Kanan tentang perjalanan peperiksaan (mutu pengawasan, kehadiran guru, kehadiran murid jika perlu).
 
Jawatankuasa Pengurusan Jadual Waktu
 1. Menyediakan jadual waktu agong.
 2. Menyediakan jadual waktu ganti bagi guru-guru yang tidak hadir.
 3. Melaporkan kepada guru besar/PK Khas sekiranya ada guru yang tidak me­matuhi jadual waktu yang disediakan.
 4. Menyediakan jadual waktu kelas dan persendirian.
 5. Mempastikan setiap kelas mempamerkan jadual waktu kelas masing-masing dengan sempurna.
 6. Menyiapkan jadual waktu agong kelas /persendirian untuk PPKI.
 7. Menyediakan borang jadual waktu.
 8. Menjadi perantara di antara guru dengan PK Khas berhubung dengan masalah yang dihadapi mengenai jadual waktu dari masa ke semasa
 
Jawatankuasa Panitia Wajib
 
Fungsi dan Peranan Panitia Mata Pelajaran:
 1. Memperoleh sukatan dan huraian sukatan pelajaran terkini
 2. Menyedia dan menyelaras rancangan pelajaran
 3. Memilih dan mencadang buku teks / buku kerja kepada pihak JKS
 4. Memilih dan mencadangkan buku bacaan tambahan untuk kegunaan PdP dan pusat sumber sekolah
 5. Mengadakan mesyuarat panitia matapelajaran
 6. Merancang dan melaksana program peningkatan prestasi pelajar
 7. Menyelaras soalan ujian dan peperiksaan, menganalisis keputusan peperiksaan dan menyusun strategi mengatasi kelemahan murid
 8. Menyediadanmemperolehalat bantu mengajar
 9. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ahli panitia mata pelajaran yang ber­kaitan dengan proses P&P
 10. Merancang program khasmuridbermasalah 3M
 11. Menyedia dan memastikan prosedur keselamatan dipatuhi
 12. Memastikan bilik khas berada dalam keadaan kondusif untuk P&P
 13. Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk pelaksanaan kurikulum
 14. Mengurus perolehan mengikut tatacara kewangan
 15. Mengurus dan menyemak buku stok
 16. Memastikan fail-fail panitia berada dalam keadaan kemaskini
 
Jawatankuasa Pemantauan PDPC
 1. Memantau pengajaran dan pembelajaran guru dalam kelas.
 2. Melaporkan hasil pemantauan dengan dokumen e-Cakna dan Borang SKPM (Pe­narafan Kendiri)

 

 
 • Hits: 1607
© Hak cipta terpelihara Sekolah Kebangsaan Sri Wangi.
18300 Gua Musang, Kelantan, Malaysia
Kementerian Pendidikan Malaysia.
Paparan terbaik dengan resolusi 1280 x 800